Personuppgifter vi behandlar
Vi kan behöva spara personuppgifter om dig som namn, adress och personnummer. Även uppgifter som mobilnummer, telefonnummer, mail, sms, mms och mailadress.
Syftet med denna behandling är att kunna hantera kontroller, kontakter och kommunikation med kunder, anställda, beställare, byggprojekt och underentreprenörer.

Hantering och säkerhet
Endast personer vars arbete är beroende av uppgifterna har tillgång till dessa. Personuppgifter delas inte informellt eller vidare till extern part som inte är knuten
till oss. Vi granskar regelbundet våra system och säkerställer att dina uppgifter är skyddade.

Dina rättigheter
Vi tillämpar för var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Dina uppgifter kommer att sparas tills vidare minst 7 år i bokföringssyfte. Information som sms, mms, och mail kommer att sparas minst 5 år efter projekts avslut
då garantitiden går ut. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med skatteverket och andra myndigheter som vi åläggs att rapportera till.
I vissa fall delas de med beställare eller leverantör då särskilda regler gäller för tillträde till exempel byggarbetsplats på bank eller andra säkerhetsklassade anläggningar.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part , förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, begränsa behandlingen av dina personuppgifter,
för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss info@betege.se eller på telefon 08-564 606 20.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.